محاسبه ضخامت عایق

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دسته بندی نشده
  4. chevron_right
  5. محاسبه ضخامت عایق

محاسبه ضخامت عایق

یکی از مسائلی که در عایق‌ها به‌وفور دیده می‌شود، محاسبه ضخامت مناسب عایق است به‌طوری‌که دما در سطح عایق به حد دلخواهی برسد. مثلاً می‌خواهیم ضخامت عایق مخزنی را حساب کنیم به‌طوری‌که دمای داخل آن c ° 300 بوده و دمای سطح خارجی عایق به C ° 80 برسد. دمای محیط نیز C ° 20 است. در انتقال حرارت به‌صورت حالت پایدار (Steady State)، مقدار حرارت جریان یافته از طریق انتقال از درون عایق برابر است با حرارتی که از سطح عایق به‌وسیله همرفت و تابش به محیط اطراف داده می‌شود؛ بنابراین:

Qins=Qsurf

(k/x).A.(Thot-Tsurf)=h.A.(Tsurf-Tamb)

X=(k/h).[(Thot-Tsurf)/(Tsurf-Tamb)]

ازآنجایی‌که به‌ دست آوردن مقدار دقیق h دشوار است، در متون مهندسی، معمولاً نسبت k/h را که عبارت است نسبت ضریب انتقال حرارت عایق به سطحی عایق، تقریباً برابر 001/0 الی 01/0 در نظر می‌گیرند.

بنابراین با داشتن دماهای مطلوب محیط و تقریب نسبت k/h می‌توان ضخامت عایق را محاسبه کرد. برای مثال فوق می‌توان نوشت:

Thot=300°C

Tsurf=80°C

Tamb=20°C

X=(0.0075)[(300-80)/(80-20)]≈0.0275m

البته نسبت k/h تابع جنس و ضخامت و سطح عایق است و در صورت امکان، بهتر است نسبت دقیق k/h مشخص شود.

مطالب مرتبط

فهرست